วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ครูดรีม) เจ้าของเพจ The'Dream Ariyawuttipan และช่อง Play Makers Space เป็นวิทยากร นิสิตที่เข้าร่วมปี 2 และ 3
More

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก..

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมทั้งนำบอร์ดเกมส์ “ภารกิจสื่อสาร ระหว่างชาติพันธุ์” ที่ได้ร่วมพัฒนาจากทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว โดยจุดประสงค์ของเกมส์นี้เพื่อเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อ่านต่อ    
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยวิทยากร Prof.Dr.Ruthanne Kruth-schai จาก Mascalester College มลรัฐมินิโซตาร์ อเมริกา และ ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
More

กิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

                      คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและนิสิตรายวิชา ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
More