วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน ณ โรงแรมมิลาโน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2567
More

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต และได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเค้าโครงวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์
More

การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566

การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ในรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจ...
More

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการวันประถมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของวันประถมศึกษา พร้อมทั้งนิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งต่างชั้นปี ...
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตในรายวิชา ศษ231 การพัฒนาหลักสูตรได้นำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (องครักษ์) และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 (ประสานมิตร)...
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ111

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ111
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ111 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงยิมพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และห้อง 102 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของครูในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน แ...
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา
📣 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา คณะกรรมการโครงการฯ เข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Project & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยา...
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา
📣 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา คณะกรรมการโครงการฯ เข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Project & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้...
More

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
More

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา
More