วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี


วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ในวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกัน ณ โรงแรมมิลาโน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2567