ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ111

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตรายวิชาชีพครู ศษ111 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงยิมพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และห้อง 102 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
เพื่อพัฒนานิสิตให้ได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของครูในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน และ ให้มีค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู