การประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ในรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรูปแบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป