โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
กิจกรรม : การสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต
และได้แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเค้าโครงวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์