ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดกิจกรรม Curriculum Day ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนิสิตในรายวิชา ศษ231 การพัฒนาหลักสูตรได้นำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 (องครักษ์) และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 (ประสานมิตร)