สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดโครงการวันประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้จัดโครงการวันประถมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของวันประถมศึกษา พร้อมทั้งนิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งต่างชั้นปี และต่างมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต