กิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

    รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ศษ231 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-13.30 น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
More

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ชั้นปีที4 ภายใต้การดูแลทีมของ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กับ อ.ดร.รุจน์ ฦาชา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประจำปี2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปีประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 เ...
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กลยุทธ์การพัฒนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กลยุทธ์การพัฒนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM  
More

กิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนและนิสิตรายวิชา ศษ 321  วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพกิจกรรม
More

คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 14 กันยายน 2561 ภาพกิจกรรม    
More

โครงการสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

โครงการสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง
More