กิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

   

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ศษ231 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-13.30 น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ