ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี ในโอกาสได้รับรางวัล การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานระดับดีมาก
ประเภท การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21