เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567