หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567


ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคปกติ (นอกเวลาราชการ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ดังแนบ