อาจารย์ ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง

อาจารย์ ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง

Prasitchai Sampaotong

Email: sampaotong_p@hotmail.fr

 

คุณวุฒิสาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ค.บ. (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อยู่ในระหว่างการศึกษา ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ