อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล และอาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม: การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทธสงคราม