อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน
วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นะ ภายใต้โครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูสู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21