คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565

  

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้คณาจารย์หลายท่านจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนได้เข้ารับเกียรติบัตรคณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) และคณาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติและได้รับทุนวิจัยจากภายนอก ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้