อาจารย์และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และ อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อศึกษาธรรมชาติ เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565