กลุ่มวิชาเอกที่สอง หลักสูตรและการเรียนรู้

  1. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  3. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา
  4. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  5. วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

  จำนวนหน่วยกิต                    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1. กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า

1.1  วิชาชีพครูบังคับ

1.1.1 วิชาชีพครู

1.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

1.2.3 วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า

3. กลุ่มวิชาเอก

3.1    วิชาเอกบังคับ (เอกคู่) (วิชาเอกละ 34 หน่วยกิต)

3.2    วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก (วิชาการสอนวิชาเอก)

(วิชาเอกละ 5 หน่วยกิต)

3.3    เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม

(วิชาเอกละ 10 หน่วยกิต)

     หมวดวิชาเลือกเสรี 

30

144

46

 

(28)

(4)

(12)

(2)

98

(68)

(10)

 

(20)

 

6

รวมไม่น้อยกว่า 180

 

รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2

1 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย

1) วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต  ดังนี้

ลกท111   พัฒนาการของวรรณคดีไทย                                                             3(3-0-6)

CLT111 Development of Thai Literature

ลกท112   ศิลปะการอ่านภาษาไทยสำหรับครู                                                       3(1-4-4)

CLT112  Arts of Thai Language Reading for Teachers

ลกท113   วาทการสำหรับครู                                                                         3(1-4-4)

CLT113 Speech for Teachers

ลกท211   ศิลปะและกลวิธีการเขียนภาษาไทย                                                     3(1-4-4)

CLT211 Arts and Techniques of Thai Language Writing for Teachers

ลกท212   หลักภาษาไทยสำหรับครู                                                                 3(2-2-5)

CLT212 Thai Language Principles for Teachers

ลกท213   วรรณกรรมร่วมสมัย                                                                      2(2-0-4)

CLT213 Contemporary Literature

ลกท214   ศิลปะการเขียนและอ่านร้อยกรอง                                                        3(1-4-4)

CLT214        Arts of Writing and Reading Poetry

ลกท215   การพัฒนาแบบเรียนภาษาไทย                                                           3(2-2-5)

CLT215 Development of Thai Textbooxs

ลกท311   วรรณคดีวิจารณ์                                                                          3(3-0-6)

CLT311 Literary Criticism

ลกท312   ภาษาศาสตร์สำหรับครู                                                                   3(2-2-5)

CLT 312       Linguistics for Teachers

ลกท313   สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย                                                        3(3-0-6)

CLT313 Seminar in Thai Language and Literature

ลกอ411   ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                                                  2(2-0-4)

CLE411 English for teachers

 

2) วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก กำหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้

ลกท321   กลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                                                        3(2-2-5)

CLT321 Strategies for Thai  Language Learning Management

ลกท421   ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                                                   2(1-2-3)

CLT421  Practicum in Thai  Language Learning Management

 

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม กำหนดให้เรียน 10หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ลกท331   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้                                                   2(1-2-3)

CLT331 Arts ofThai Usage for Learning

ลกท332   คติชนวิทยากับการเรียนรู้และการสอน                                                  2(2-0-4)

CLT332 Folklore in  Learning and Teaching

ลกท333   การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                                                  3(1-4-4)

CLT333 Creative Writing

ลกท431   อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                                  3(3-0-6)

CLT431 Foreign Languages Influences on Thai Language

ลกท432   การเขียนเชิงวิชาการ                                                                     3(1-4-4)

CLT432 Academic Writing

ลกท433   วรรณคดีเปรียบเทียบ                                                                     3(2-2-5)

CLT433 Comparative Literature

ลกท434   การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ                                              3(3-0-6)

CLT434 Teaching Thai Language for Foreigners

 

2 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1) วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต ดังนี้

ลกอ111   ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน                                                                 3(2-2-5)

CLE111 Classroom English

ลกอ112   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร1                                           3(2-2-5)

CLE112 English for Learning and Communication I

ลกอ113   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 1                                                     3(2-2-5)

CLE113 Academic Reading and Writing I

ลกอ211   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 2                                          3(2-2-5)

CLE211 English for Learning and Communication II

ลกอ212   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2                                                     3(2-2-5)

CLE212 Academic Reading and Writing II

ลกอ213   การวัดและประเมินผลทางภาษา                                                         2(2-0-4)

CLE213  Language Measurement and Evaluation

ลกอ 214  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                                       3(2-2-5)

CLE 214 English Phonetics for teachers

ลกอ215   การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการพูดในที่สาธารณะ 1                        3(2-2-5)

CLE215  English Presentation and Public Speaking in English I

ลกอ311   การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและการพูดในที่สาธารณะ 2                        3(2-2-5)

CLE311  English Presentation and Public Speaking in English II

ลกอ312   การแปล                                                                                   3(2-2-5)

CLE312  Translation

ลกอ313   การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์สำหรับครู                            3(3-0-6)

CLE313  Creative English Grammar for Teachers

ลกอ411   ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                                                  2(2-0-4)

CLE411  English for Teachers

 

2) วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก กำหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้

ลกอ321   กลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                                    3(2-2-5)

CLE321 Strategies for English Learning Management

ลกอ421   การปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจริง                        2(1-2-3)

CLE421  Workshop for English Teachers

 

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม กำหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ลกอ331   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                               2(1-2-3)

CLE331 Innovation in English Learning Management

ลกอ332   การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                                   2(1-2-3)

CLE332 Integrated English Language Teaching

ลกอ431   การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์                                                        3(2-2-5)

CLE431 Analytical and Critical Reading

ลกอ432   การเรียนภาษาด้วยละคร                                                                 2(1-2-3)

CLE432 English through Drama

ลกอ433   เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน                                              3(2-2-5)

CLE433 English and American Short Stories and Novels

ลกอ434   ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ                                                      2(1-2-3)

CLE434 Skills Development through English Camp

ลกอ435   ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู                                                           3(2-2-5)

CLE435 Language and Culture for Teachers

ลกอ436   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า                                                     3(2-2-5)

CLE436 English for Information Searching

 

 

3 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา

1) วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต ดังนี้

ลกสค111 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับครูสังคมศึกษา                                     3(2-2-5)

CLSS111 General Principles of Law for Social Studies Teachers

ลกสค112 ภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา                                                         3(2-2-5)

CLSS112 Geography for Social Studies Teachers

ลกสค113 ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครูสังคมศึกษา                                                3(2-2-5)

CLSS113 Thai History for Social Studies Teachers

ลกสค211 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา                                     3(2-2-5)

CLSS211 General Principles of Political Science For  Social Studies Teachers

ลกสค212 พุทธธรรมกับการจัดการเรียนรู้                                                          3(2-2-5)

CLSS212 Buddhist Principles and Learning Management

ลกสค213 ปัญหาสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันสำหรับครู                                          2(1-2-3)

CLSS213 Social Problems and Current Events for Teachers

ลกสค214 อารยธรรมโลกกับการจัดการเรียนรู้                                                     3(2-2-5)

CLSS214 World Civilization and Learning Management

ลกสค215 สังคมวิทยาสำหรับครูสังคมศึกษา                                                       3(2-2-5)

CLSS215 Sociology for Social Studies Teachers

ลกสค311 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา                                3(2-2-5)

CLSS311 Basic Principles of Economics for Social Studies Teachers

ลกสค312 ศาสนาสากลสำหรับครูสังคมศึกษา                                                      3(2-2-5)

CLSS312 Globle Religions for Social Studies Teachers

ลกสค313 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                                     3(2-2-5)

CLSS313 Seminar In Curriculum and Social Studies Learning Management

ลกอ411   ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                                                  2(2-0-4)

CLE411  English for Teachers

 

2) วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก กำหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้

ลกสค321                                                                                              กลวิธีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา             3(2-2-5)

CLSS321       Strategies of Social Studies Learning Management

ลกสค421                                                                                              ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              2(1-2-3)

CLSS421                                                                                             Practicum in Social Studies Learning Management

 

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม กำหนดให้เรียน 10หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ลกสค331 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในสังคมศึกษา                                                      2(1-2-3)

CLSS331 Media and Learning Resources in Social Studies

ลกสค332 สังคม เศรษฐกิจและการเมืองโลก                                                      2(1-2-3)

CLSS332 Societies, Economics and World Politics

ลกสค431 การใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา           3(2-2-5)

CLSS431 Geography Tools and Geographic Information System Interpretation

for Social Studies Teacher

ลกสค432 จริยศึกษาในสังคมศึกษา                                                                 2(1-2-3)

CLSS432 Moral Education in Social Studies

ลกสค433 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                                            3(2-2-5)

CLSS433 Integrated Approach of  Social Studies Learning Management

ลกสค434 สันติศึกษา                                                                                 2(1-2-3)

CLSS434 Peace Education

ลกสค435 ครูกับประชาคมอาเซียน                                                                  3(2-2-5)

CLSS435 Teachers and Association of South East Asian Nations

ลกสค436 การวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา                  2(1-2-3)

CLSS436 Measurement and Evaluation for Developing Social Studies

Learning Management

ลกสค437 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก                       2(1-2-3)

CLSS437 Social Studies Learning Management for Developing Global Citizenship

 

4 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1) วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 34 หน่วยกิ

ลกค111   คณิตศาสตร์สำหรับครู 1                                                                 3(3-0-6)

CLM111 Mathematics for Teachers I

ลกค112   ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นสำหรับครู                                                        3(3-0-6)

CLM112 Elementary Number Theory for Teachers

ลกค113   เรขาคณิตสำหรับครู                                                                      3(3-0-6)

CLM113 Geometry for Teachers

ลกค211   คณิตศาสตร์สำหรับครู 2                                                                           3(3-0-6)

CLM211 Mathematics for Teachers II

ลกค212   หลักการทางคณิตศาสตร์สำหรับครู                                                     3(3-0-6)

CLM212 Principle of Mathematics for Teachers

ลกค213   แคลคูลัส 1*                                                                              3(3-0-6)

CLM213 Calculus I

ลกค 214 แคลคูลัส 2*                                                                              3(3-0-6)

CLM214 Calculus II

*บุรพวิชา : ลกค213 แคลคูลัส 1

ลกค215   การพัฒนาทักษะกระบวนการและศักยภาพทางคณิตศาสตร์                          3(2-2-5)

CLM215 Development of Skills, Processes and Potentials in Mathematics

ลกค311  พีชคณิตเชิงเส้น                                                                          3(3-0-6)

CLM311 Linear Algebra

ลกค312  นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์                                                2(2-0-4)

CLM312 Mathematics Instructional Innovation

ลกค313   สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับครู                                                      3(3-0-6)

CLM313 Statistics and Probability for Teachers

ลกอ411   ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                                                  2(2-0-4)

CLE411 English for Teachers

 

2) วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก กำหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้

ลกค321   กลวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                     3(2-2-5)

CLM321 Strategies for Mathematics Learning Management

ลกค421   ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                       2(1-2-3)

CLM421 Practicum in Mathematics Learning Management

 

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม กำหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ลกค331   ปรัชญาคณิตศาสตร์                                                                      2(2-0-4)

CLM331 Philosophy of Mathematics

ลกค332  ศิลปะคณิตศาสตร์                                                                        2(1-2-3)

CLM332 Mathematical Art

ลกค333  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  2(1-2-3)

CLM333 Media, Innovation and Technology for Mathematics Learning Management

ลกค431  โครงงานคณิตศาสตร์                                                                     2(1-2-3)

CLM431 Mathematical Project

ลกค432   การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ               2(2-0-4)

CLM432 Mathematics Learning Management for Students with Special Needs

ลกค433  คณิตศาสตร์ดิสครีต                                                                      3(3-0-6)

CLM433 Discrete Mathematics

ลกค434   สมการเชิงอนุพันธ์                                                                       3(3-0-6)

CLM434 Differential Equation

ลกค435   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                                                                  3(3-0-6)

CLM435 Numerical Analysis

ลกค436   สถิติวิจัย                                                                                   3(3-0-6)

CLM436 Statistics for Research

ลกค437   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสำหรับครู                                                 3(3-0-6)

CLM437 Mathematics in Daily Life for Teachers

ลกค438   การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    3(2-2-5)

CLM438 Measurement and Evaluation for Developing Mathematics Learning

ลกค439   การวิจัยปฏิบัติการทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   3(2-2-5)

CLM439 Action Research in Mathematics Learning Management

 

5 วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1) วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียน 34  หน่วยกิต

ลกว111   คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                             3 (3-0-6)

CLS111 Fundamental Mathematics for Science Teachers

ลกว112   ปรัชญาและธรรมชาติวิทยาศาสตร์                                                       3(3-0-6)

CLS112 Philosophy and Nature of Science

ลกว113   ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับครู                                                                3(2 -2-5)

CLS113 Fundamental Biology for Teachers

ลกว211   ชีววิทยาในชีวิตประจำวันสำหรับครู                                                      3(2 -2-5)

CLS211 Biology in Daily Life for Teachers

ลกว212   เคมีพื้นฐานสำหรับครู                                                                    3(2-2-5)

CLS212 Fundamental Chemistry for Teachers

ลกว213   เคมีในชีวิตประจำวันสำหรับครู                                                          3(2-2-5)

CLS213 Chemistry in Daily Life for Teachers

ลกว214   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับครู                                                                  3(2-2-5)

CLS214 Fundamental Physics for Teachers

ลกว215   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                   2(2-0-4)

CLS215 Morals and Ethics Development for Science Teachers

ลกว311   ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันสำหรับครู                                                        3(2-2-5)

CLS311 Physics in Daily Life for Teachers

ลกว312   โลกและดาราศาสตร์สำหรับครู                                                           3(2-2-5)

CLS312 Earth and Astronomy for Teachers

ลกว313   สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับครู                                                             3(2-2-5)

CLS313 Environmental Education for Teachers

ลกว411   ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                                     2(2-0-4)

CLS411 English for Science Teachers

 

2) วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอก กำหนดให้เรียน 5 หน่วยกิต ดังนี้

ลกว321   กลวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                                             3(2-2-5)

CLS321 Science Teaching and Learning Strategies

ลกว421   ห้องเรียนธรรมชาติและห้องเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  2(1-2-3)

CLS421 Natural and Community Classroom for Science Learning

 

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเอกเพิ่มเติม กำหนดให้เรียน 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ลกว331   วิทยาศาสตร์หรรษา                                                                       2(1-2-3)

CLS331 Science for Fun

ลกว332   แนวโน้มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ศึกษา                                            2(2-0-4)

CLS332 Trends and Issues in Science Education

ลกว431   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ                2(2-0-4)

CLS431 Science Learning Management for Students with Special Needs

ลกว432   การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์            2(2-0-4)

CLS432 Learning Management for Science Gifted Students

ลกว433   การผลิตอุปกรณ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                                       3(2-2-5)

CLS433 Production and Innovation in Science

ลกว434   กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์                                                     3(2-2-5)

CLS434 Extra-curricula Activities in Science

ลกว435   การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ                                        3(2-2-5)

CLS435 Integrated Science Curriculum Development

ลกว436   การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  3(2-2-5)

CLS436 Evaluation of Science Learning Outcomes