หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชาเอกการศึกปฐมวัย วิชาเอกเดี่ยว

วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกเดี่ยว

วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกคู่

กลุ่มวิชาเอกที่สอง การจัดการเรียรู้