ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา
More

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน
อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นะ ภายใต้โครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
More

อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง”

อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง”
อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
More

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล และอาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม: การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทธสงคราม
More

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2024)

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2024)
อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2024) March 27-30, 2023 เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
More

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding
วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ครูดรีม) เจ้าของเพจ The'Dream Ariyawuttipan และช่อง Play Makers Space เป็นวิทยากร นิสิตที่เข้าร่วมปี 2 และ 3
More

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก
ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมทั้งนำบอร์ดเกมส์ “ภารกิจสื่อสาร ระหว่างชาติพันธุ์” ที่ได้...
More

อาจารย์และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

อาจารย์และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และ อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อศึกษาธรรมชาติ เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่า...
More

อาจารย์และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”

อาจารย์และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และ อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯเ มื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565
   คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้คณาจารย์หลายท่านจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนได้เข้ารับเกียรติบัตรคณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราช...
More