ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อชี้แจงข่าวสารให้แก่คณาจารย์ในภาควิชาทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
More

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565
More

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา สามี ศิษย์เก่า กศ.ม. (วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา สามี ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 ประเภท ครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง นิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 32 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
More

อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “อุณหภูมิ-ความร้อน ศัพท์ง่ายๆ แต่ส่วนใหญ่เข้าใจกันผิด”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับเชิญให้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “อุณหภูมิ-ความร้อน ศัพท์ง่ายๆ แต่ส่วนใหญ่เข้าใจกันผิด” ใน facebook live และ youtube channel ฟิสิกส์มัธยม ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้ามาฟังความรู้ต่าง ๆ
More

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก..

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมทั้งนำบอร์ดเกมส์ “ภารกิจสื่อสาร ระหว่างชาติพันธุ์” ที่ได้ร่วมพัฒนาจากทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว โดยจุดประสงค์ของเกมส์นี้เพื่อเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เพื่อนำสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อ่านต่อ    
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์.

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กลยุทธ์การพัฒนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน กลยุทธ์การพัฒนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน และเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM  
More

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยวิทยากร Prof.Dr.Ruthanne Kruth-schai จาก Mascalester College มลรัฐมินิโซตาร์ อเมริกา และ ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
More