ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

📣 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา คณะกรรมการโครงการฯ เข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Project & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ 100 คะแนน ในการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023 🗓️ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ หอดนตรีแล...
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา

📣 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร และอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา คณะกรรมการโครงการฯ เข้ารับรางวัล SWU Excellent SDGs Project & Activities ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้ 100 คะแนน ในการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2023 🗓️ วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ หอดนตรีและการแส...
More

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
More

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ การพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สำนักงานเลขาธิการการคุรุสภา
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี ในโอกาสได้รับรางวัล การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานระดับดีมาก ประเภท การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
More

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษามุ่งสู่ชั้นเรียน วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นะ ภายใต้โครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
More

อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง”

อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  
More

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เชื้อชัย อาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล และอาจารย์ ดร.ไตร อัญญโพธิ์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม: การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยบอร์ดเกม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทธสงคราม
More

อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2024)

อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Education & International Development (ACEID2024) March 27-30, 2023 เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
More

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ครูดรีม) เจ้าของเพจ The'Dream Ariyawuttipan และช่อง Play Makers Space เป็นวิทยากร นิสิตที่เข้าร่วมปี 2 และ 3
More