วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ครูดรีม) เจ้าของเพจ The'Dream Ariyawuttipan และช่อง Play Makers Space เป็นวิทยากร นิสิตที่เข้าร่วมปี 2 และ 3
More

กิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

    รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ศษ231 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-13.30 น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
More

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก

ทีมอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก อ.ดร.สุวิชา วันสุดล อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ และ อ.ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมค่าย ICE การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมทั้งนำบอร์ดเกมส์ “ภารกิจสื่อสาร ระหว่างชาติพันธุ์” ที่ได้ร่วมพัฒนาจากทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว โดยจุดประสงค์ของเกมส์นี้เพื่อเข้าใจความแตกต่างทาง...
More

อาจารย์และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และ อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตชั้นปี 2 วิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เดินทางไปเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อศึกษาธรรมชาติ เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565
More

อาจารย์และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์”

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย และ อาจารย์ ดร.พัชริดา อินทมา อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตวิชาเอกคู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMSIP) “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯเ มื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565
More

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565

   คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ปีที่ 73 และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้คณาจารย์หลายท่านจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนได้เข้ารับเกียรติบัตรคณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) และคณาจารย์ผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติและได้รับทุนวิจัยจากภายนอก ภาควิชาหลักสูตร...
More

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล

🎉 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow” จากสถาบัน Advance Higher Education เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
More

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ชั้นปีที4 ภายใต้การดูแลทีมของ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กับ อ.ดร.รุจน์ ฦาชา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประจำปี2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
More

รายวิชา วิทยาศาสตร์หรรษา วิชาเอก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ” Science for fun สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์”

รายวิชา วิทยาศาสตร์หรรษา วิชาเอก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม " Science for fun สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์" ประกอบด้วยกิจกรรม Science Show กิจกรรมเครื่องยิงหินมหาสนุก กิจกรรม Science Vinci กิจกรรม สืบลับคดีเลือด ซึ่งจัดในวันที่​ 4 เมษายน 2656 เวลา​ 8.30​ - 12.30​ น.​ ในรูปแบบออนไลน์​ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมค่ายออนไลน์ให้เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี อ.สมปอง ใจดีเฉย และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ เป็นผู้สอน...
More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปีประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 เ...
More